Κάθε εταιρεία ή οργανισμός οφείλει να διακατέχεται ή να συμπεριλαμβάνει στην κουλτούρα του αξίες, οι οποίες θα χα- ρακτηρίζουν τις συμπεριφορές των εργαζομένων του. Η συνεργασία, παραδείγματος χάριν, των διευθυντών τμημάτων όταν αυτή υπάρχει, διαδίδεται και στα υφιστάμενα στελέχη – εργαζόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση ασυμφωνίες και συγκρούσεις θα συμβαίνουν πολύ συχνά. Για αυτό το λόγο, ο εκάστοτε ηγέτης, καθώς και το τμήμα ανθρωπίνων πόρων σε συνεργασία με τους διευθυντές τμημάτων θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και ίσως και αυστηροί στην εφαρμογή αυτών των αξιών.
Το άρθρο “Αξίες διευθυνόντων συμβούλων, οργανωσιακή κουλτούρα και αποτελέσματα εταιρείας” καταδεικνύει ότι ήταν λίγες μέχρι πρότινος οι μελέτες που εξέταζαν τη διαδικασία με την οποία σχετίζονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι με τα αποτελέσματα της οργανωσιακής λειτουργίας. Στη συγκεκριμένη με- λέτη εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των αξιών που πρεσβεύουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι και της οργανωσιακής κουλτούρας. Επίσης εξετάστηκε το πώς συναρτάται η οργανωσιακή κουλτούρα με τα εταιρικά αποτελέσματα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν από διαφορετικές πηγές (26 διευθύνοντες σύμβουλοι, 71 αντιπρόεδροι και 185 κατώτερα στελέχη) συμπεριλαμβανομένων οικονομικών αποτελεσμάτων. 

%d bloggers like this: