Η δικαιοσύνη στις επιχειρήσεις βασίζεται στην πολιτική & την στρατηγική εταιρειας και στην ακεραιότητα του ηγέτη /  A company’s justice is based on its policy, its strategy and on the leader’s integrity.

%d bloggers like this: