Τις πιο σημαντικές προκλήσεις της ζωής μας τις αντιμετωπίζουμε μόνοι μας / In the most important challenges in our lives we are faced to anticipate them alone 

%d bloggers like this: